Regulamin sklepu internetowego Rekodzielobysiembab.pl

 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym Rekodzielobysiembab.pl może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego “Pozytywnie Nakręcona” Pracownia Rękodzieła Artystycznego Katarzyna Siembab, Grabiny 7, 39-217 Grabiny, NIP: 872-216-49-79, REGON: 382200119 zwaną dalej Rekodzielobysiembab.pl W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

§1 Definicje

 1. Regulamin– niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część. Regulamin określa warunki i zakres Umowy sprzedaży oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez “Pozytywnie Nakręcona” Pracownia Rękodzieła Artystycznego Katarzyna Siembab, Grabiny 7, 39-217 Grabiny, NIP: 872-216-49-79, REGON: 382200119 zwanej dalej Rekodzielobysiembab.pl na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 Nr 144, poz. 1204),oraz na podstawie ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, niezbędne warunki techniczne wymagane do korzystania z usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie z wyjątkiem promocji, programów lojalnościowych i innych, które w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy.
 2. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 3. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Klient- osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tą osobę 18 roku życia wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która za pośrednictwem Sklepu internetowego zamierza zawrzeć lub zawarła umowę z Rekodzielobysiembab.pl na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, niezależnie czy zawarcie tej umowy stanowi czy nie przedmiot jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta (w tym również Konsument).
 6. Zamówienie- oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie jego wybór w ramach Sklepu określonego rodzaj i ilość Produktów, Towarów, zmierzających bezpośrednio do zawarcia z Rekodzielobysiembab.pl Umowy Sprzedaży na odległość tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 8. Serwis, Sklep internetowy- sklep, serwis internetowy Rekodzielobysiembab.pl znajdujący się pod adresem www.rekodzielobysiembab.pl za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkty.
 9. Strona- Klient i Sprzedawca,
 10. Towar, Produkt- rzecz ruchoma, produkty której dotyczy Umowa sprzedaży, które prezentowane są w ramach Sklepu Internetowego, minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 11. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 12. Umowa sprzedaży- Umowa sprzedaży Towarów pomiędzy www.rekodzielobysiembab.pl a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Adres reklamacyjny i Dane kontaktowe: “Pozytywnie Nakręcona” Pracownia Rękodzieła Artystycznego Katarzyna Siembab, Grabiny 7, 39-217 Grabiny, NIP: 872-216-49-79, REGON: 382200119.
 14. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 15. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.rekodzielobysiembab.pl
 16. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami
 17. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 18. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 19. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 20. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 21. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 22. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 23. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Serwisu internetowego www.rekodzielobysiembab.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych Produktów. Właścicielem serwisu i sprzedającym jest “Pozytywnie Nakręcona” Pracownia Rękodzieła Artystycznego Katarzyna Siembab, Grabiny 7, 39-217 Grabiny, NIP: 872-216-49-79, REGON: 382200119 zwaną dalej „Rekodzielobysiembab.pl”.
 2. Klient może kontaktować się z Rekodzielobysiembab.pl w szczególności za pośrednictwem poczty
  elektronicznej, na adres sklep@rekodzielobysiembab.pl a także telefonicznie pod numerem tel. +48 796 509 527  w godz. od 07:00 do 15:00 w dni robocze. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@rekodzielobysiembab.pl.
 3. Użytkownicy przed korzystaniem z usług Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego wszystkich postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację postanowień Regulaminu i jego Załączników.
 4. Rekodzielobysiembab.pl przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin z możliwością jego utrwalenia poprzez pobranie wydrukowanie, zapisanie na nośnikach.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) Warunki i zasady składania Zamówień,
  b) Zasady zawierania Umów, których przedmiotem są Produkty,
  c) Procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy.

 

§3  Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Systemu Rekodzielobysiembab.pl wymagana jest:
  b)posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu, wyposażonego w system Windows bądź Linux,
  a) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera bądź Safari, obsługującej pliki cookies. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Rekodzielobysiembab.pl nie ponosi odpowiedzialności,
  c)posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
 2. W przypadku nieposiadania przez urządzenie klienta parametrów technicznych opisanych powyżej serwis oraz poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.

 

§4 Składanie i realizacja Zamówień

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny w przypadku Produktów nie zawierają ceny przesyłki.
 2. W celu dokonania Zamówienia należy odwiedzić sklep, a następnie dokonać wyboru Towaru, dokonując kolejnych kroków zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Sklepie.
 3. Wybór zamawianych Produktów dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep internetowy i można je składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. W chwili składania Zamówienia Klient ma możliwość dokonania rejestracji w sklepie internetowym poprzez utworzenie indywidualnego konta, dostępnego za pomocą loginu, który stanowi adres e-mail Klienta oraz określonego hasła dostępu, którego to nie udostępnia osobom trzecim. Rejestracja indywidualnego konta nie jest konieczna do złożenia Zamówienia.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda wymagane dane kontaktowe, wybierze rodzaj dostawy; wybierze rodzaj i formę płatności; wybierze miejsce wydania rzeczy; złoży w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” oraz zaznaczy okienka dot. akceptacji Regulaminu i Załączników. Klient zobowiązany jest do podawania danych zgodnym ze stanem faktycznym w Formularzu Zamówienia. W przypadku gdy podane dane nie będą kompletne Rekodzielobysiembab.pl skontaktuje się z Klientem. Jeżeli nie będzie możliwości skontaktowania się przez Rekodzielobysiembab.pl z Klientem, Rekodzielobysiembab.pl ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 7. Klient rozumie i oświadcza, iż przez potwierdzenie, wysłanie Zamówienia zawiera Umowę sprzedaży, która wiąże się z obowiązkiem dokonania zapłaty Rekodzielobysiembab.pl za złożone Zamówienie.
 8. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, które będzie skuteczne, otrzyma on odpowiedź ze Sklepu na podany wcześniej adres email potwierdzającą i podsumowującą treść Zamówienia, oraz pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy lub potwierdzenie o utracie prawa do odstąpienia, w związku ze złożonym przez Klienta żądaniem rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 9. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą po złożeniu przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Rekodzielobysiembab.pl. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 11. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 12. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 13. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 14. Sklep ma prawo anulowania zamówienia w przypadku, gdy klient nie opłaci zamówienia w terminie 7 dni kalendarzowych.
 15. Rekodzielobysiembab.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

 

§5 Płatności

 1. Płatności za usługi Rekodzielobysiembab.pl mogą być dokonane w następującej formie:
  a) Gotówkowej w formie pobraniowej,
  b)Przelewem z konta bankowego- płatne bezpośrednio na konto bankowe “Pozytywnie Nakręcona” Katarzyna Siembab w Banku: PKO BP  o nr 73 1020 4405 0000 2302 0575 1781, tytułem „Numer Zamówienia”
  c)Przelewem natychmiastowym za pośrednictwem tpay.com,
 2. Klient upoważnia Rekodzielobysiembab.pl do wystawienia imiennego dowodu zakupu (faktury) bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e- faktury.
 3. Składając zamówienie Klient może wyrazić chęć otrzymania faktury papierowej (zwykłej). W takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane wymagane dane, niezbędne do wystawienia dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@rekodzielobysiembab.pl.
 4. Rekodzielobysiembab.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, wycofanie wprowadzanie nowych Produktów przeprowadzania i odwoływanie akcji promocyjnych. Powyższe sytuacje nie będą miały żadnego wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed wprowadzeniem powyższych zmian.

§6 Prawa autorskie 

 1. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością Rekodzielobysiembab.pl lub Rekodzielobysiembab.pl posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich. Są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1191 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej z 30 czerwca 2000r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 776 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

§7 Reklamacje

 1. Jeżeli sprzedana przez Rekodzielobysiembab.pl rzecz ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Rekodzielobysiembab.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
  b) żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Rekodzielobysiembab.pl jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 2. Jeżeli Klient jest Konsumentem w rozumieniu art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Rekodzielobysiembab.pl usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Rekodzielobysiembab.pl Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 3. Klient może zgłaszać reklamacje za pomocą szybkiego formularza kontaktowego, drogą elektroniczną lub też listownie adres:  Rekodzielobysiembab.pl z dopiskiem „reklamacja”.
 4. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy
 5. Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, a przy pozytywny rozpatrzeniu sprawy, zwrot zostanie dokonany nie później jak do 14 dni.

 

§8 Odstąpienie od Umowy

 1. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży Usług Konsumentowi, a więc stosuje się jedynie do sprzedaży Klientowi, który dokonuje zakupu w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014,
  poz. 827) Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem 14 dniowego terminu, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Rekodzielobysiembab.pl o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 3. W innych przypadkach, nie objętych ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 4. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
  w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia
  się na odległość, m.in.:
  a) wiadomością e-mail, na sklep@rekodzielobysiembab.pl.
  b) w formie pisemnej, na adres siedziby Rekodzielobysiembab.pl.
 5. Rekodzielobysiembab.pl niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 2. nie przysługuje Konsumentowi także w odniesieniu do umów:
  a) oświadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
  przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 10. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 13. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§9 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  b. żądać usunięcia wady.
 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 13. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 561(5) kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 15. W terminach określonych w §9 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 16. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 17. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §9 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 18. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 19. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 20. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

§10 Polityka prywatności oraz ochrona danych Osobowych

 1. Właściciel Sklepu będący Administratorem danych osobowych Klientów zobowiązuje się podjąć wszelkie wymagane środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Serwisu internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji w ramach sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail: sklep@rekodzielobysiembab.pl .
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się w Serwisie internetowym.

 

§11 Postanowienie końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Rekodzielobysiembab.pl a Klientami będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Rekodzielobysiembab.pl a Klientem nie będącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Rekodzielobysiembab.pl.
 4. Rekodzielobysiembab.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszego Regulaminu, stanowią:
  a)„Polityka Prywatności”.
 6. Regulamin wchodzi w życie od 08.06.2020 roku.
 7. Wzór formularza odstąpienia od umowy – formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

– Adresat: Rękodzielobysiembab.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data